Netværk for kalibrering TKAK

Kalibreringslaboratorier har en speciel rolle (og ansvar) i forhold til arbejdet i andre laboratorier, idet de skal sikre sporbarheden af alle målinger, der foretages – og dette skal fortrinsvis foregå akkredi­teret. Derfor blev der for år tilbage oprettet ”Teknisk Komité for Akkrediteret Kalibrering”.
Her drøftes løbende tekniske spørgsmål i relation til akkrediterings­organets (DANAKs) tilsyn med kalibreringslabora­toriernes virke, herunder også med deltagelse fra DANAK (om nødvendigt).

Desuden drøftes emner som f.eks.:

  • Nye eller opdaterede standarder og guidelines f.eks. DS/EN, ISO/IEC, EA, Euramet, ILAC m.fl.
  • Måletekniske problemstillinger
  • Måletekniske audits (fast punkt på dagsordenen)