Nyheder

Eurolab aisbl har udgivet en ny folder.

Denne folder beskriver i korte træk Eurolabs opbygning og aktiviteter.

Folderen kan findes på medlemsportalen under "Dokumenter" og "Eurolab aisbl"

Møde i DANAK's sektorudvalg på miljøområdet.

Det sidste møde blev afholdt d. 22. november 2021.

Det næste afholdes i november 2022. Se på DANAK's hjemmeside.

Foreningens repræsentanter i udvalget er Anders Svaneborg og Gitte Gadegaard Rasmussen.

Referat fra mødet kan findes på DANAKs hjemmeside.

UDVALGETS FORMÅL

DANAKs bestyrelse har nedsat en række sektorudvalg. De har til formål at rådgive DANAK i sager af principiel betydning for akkreditering eller i specifikke forhold inden for et akkrediteringsområde.

Udvalgene kan indstille emner til behandling i DANAKs bestyrelse og nedsætte ad hoc-arbejdsgrupper til behandling af specifikke problemstillinger.

DANAKs kunder og andre med interesse for området har mulighed for at foreslå emner til drøftelse i udvalget.

UDVALGENES OPGAVER

Udvalgene kan på deres fagområde drøfte krav til akkreditering og forhold vedrørende drift af akkrediteringsordningen, herunder forbedring af den nuværende praksis.

De kan:

  • kommentere udkast til kravdokumenter
  • drøfte ny lovgivning
  • drøfte fortolkning af specifikke krav i standarder, guides og akkrediteringsbestemmelser
  • drøfte særlige krav i forbindelse med myndighedskrav.

Endelig kan de medvirke til at udbrede kendskabet til akkreditering, DANAK samt akkrediteringens betydning for samfundet.

I Eurolab mener vi, at det er vigtigt, at vi bringer principielle og generelle spørgsmål og udfordringer op i udvalget, således at vi kan gøre Danak bekendt med disse. Sådanne generelle emner udspringer ofte af konkrete oplevelser med akkredeteringsprocessen, men sådanne konkrete emner vil ofte bunde i generelle problemstillinger, som vil have alle medlemmernes interesse, hvorfor de bør bringes op.

Emner kan sendes direkte til vore repræsentanter på mail:

AndersKjaerulffSvaneborg@eurofins.dk eller ggr@hmlab.dk.


Ny udgave af vejledning vedr. 


metodevalidering i kemisk analytiske laboratorier

Ved omlægning af DANAKs struktur i 2010 og dermed af de dokumenter, som fastlægger krav og betingelser
i forbindelse med akkreditering, udgik RL1 af regelsamlingen, og Eurolab Danmark blev efterfølgende
forespurgt, om foreningen ønskede at tage ejerskab til dokumentet, som stadig blev anset
for at være en relevant vejledning for laboratorier.
Eurolab Danmark accepterede dette under forudsætning af, at DANAK stadig ville anerkende vejledningen
som grundlag for laboratoriernes valideringsarbejde.
En arbejdsgruppe sammensat af repræsentanter fra miljø-, fødevare- samt det farmaceutiske område
inden for Eurolab Danmarks medlemskreds har forestået en revision af RL1-dokumentet til den første
udgave af vejledningen i foreningens regi.
Vejledningen kan findes under "Medlemsportalen", "Medlemsmøder", "Marts 2022", 


Eurachem

Eurolab Danmark varetager Danmarks medlemskab af Eurachem.

Eurolab har indgået en aftale med Kemisk forening om varetagelse af dette medlemskab.

Der vil fremover løbende komme nyheder fra Eurachem på denne hjemmeside.

Eurolab Danmark har valgt Anders Svaneborg, Teknologisk Institut, som den danske repræsentant i Eurachem.

 

Medlem af DANAKs sektorudvalg på miljøområdet

Gitte Gadegaard Rasmussen, Højvang Laboratoriet A/S er blevet valgt til at repræsentere foreningen i DANAKs sektorudvalg på miljøområdet.

ISO 17025:2017

Bestyrelsen har fulgt implementeringen af denne standard, herunder drøftet fortolkningen af reglerne i standarden med DANAK.

Indtil nu ser det ud til, at implementeringen er foregået ret smertefrit, men foreningen vil fortsat have fokus på implementeringen af enkelte dele af standarden herunder Risk management.