Netværk for Kvalitetsstyring og Akkreditering

Formål

Gruppen skal danne forum for belysning og diskussion af relevante problemstillinger for kvalitetsstyringssystemer (QMS) og akkrediteringer primært efter ISO 17025, samt for erfaringsudveksling mellem danske laboratorier samt relevante nationale og internationale fora.
Arbejdsområder
Formålet søges udfyldt gennem at …

  • formidle relevant information om QMS - bl.a. via et godt kontaktnet til internationale organisationer, eksperter og fora.
  • bidrage til vedvarende udvikling af kvalitetsstyring og akkreditering,
  • øge fokus på værktøjer til værdiskabelse for eksempel ved interne audits, reviews og effektive QMS.
  • medvirke til videreudvikling og etablering af en hensigtsmæssig fortolkningspraksis af specifikke krav i ISO 17025.
  • diskutere DANAK’s akkrediteringspraksis i relation til akkrediterede laboratorier, herunder værdi og relevans af auditbesøg og afvigelser, med mulighed for kontakt til DANAK.
  • tilkendegive holdninger og faglige synspunkter i forbindelse med udarbejdelse af nye retningslinier, bekendtgørelser m.v. fra DANAK, Miljøstyrelsen m.fl.
  • danne bagland for Eurolab DK’s regelmæssige, uformelle møder med DANAK.
  • danne bagland for Eurolab DK’s repræsentanter i Eurolab a.i.s.b.l. Technical Committee on Quality Assurance (TCQA)

Aktiviteter
Netværket afholder 2 møder pr. år (heraf enkelte møder evt. fælles med andre netværksgrupper i foreningen, hvis temaet for et møde anses for at være af fælles interesse).

Møderne vil være af en halv eller en hel dags varighed og har altid følgende punkter på dagsordenen:
- orientering (siden sidst)
- Status og gennemgang af dokumenter
- udveksling af informationer med TCQA-repræsentant

Derudover vil et eller flere faglige emner i relation til ovennævnte arbejdsområder blive belyst ved enten en udefra kommende ressource-person eller ved en af gruppens egne medlemmer med efterfølgende diskussion og erfaringsudveksling omkring emnet/rne.

Gruppen søger også løbende at varetage diverse ad hoc opgaver som f.eks.:
- udsendelse af høringsmateriale fra diverse myndigheder (DANAK, styrelser m.fl.) samt nationale og internationale standard- og guideline-udstedende organer til gruppens medlemmer
- informationsformidling om diverse relevante danske og internationale arrangementer
(opgaverne håndteres primært via e-mail kontakt til medlemskredsen)

 

Målgruppe
Interessegruppen henvender sig specielt til dem af foreningen Eurolab Danmarks medlemmer, der er beskæftiget i kvalitetsledelsessystemer i analyse-, prøvnings- eller kalibreringslaboratorier.