Vedtægter

§ 1. Navn

Foreningens navn er EUROLAB DANMARK, Foreningen af laboratorier i Danmark.

§ 2. Formål

Det er foreningens formål at
1 - virke for stadig udvikling af prøvningsområdet til gavn for det danske samfund
2 - virke som forum for udveksling af teknisk faglige synspunkter omkring prøvning
3 - tegne dansk prøvning gennem foreningens medlemsskab af den europæiske forening EUROLAB, European Federation of National Associations of Measurement, Testing and Analytical Laboratories, registreret som aisbl under Belgisk lov
4 - udpege et bestyrelsesmedlem i Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, som foreningen har været medstifter af
5 - udpege danske repræsentanter til EUROLAB og deltage aktivt i dette samarbejde med henblik på at styrke medlemmernes europæiske interesser
6 - virke som informationsformidler inden for dansk prøvning og mellem dansk prøvning og den internationale prøvning. Indtil videre dog fortrinsvis inden for EUROLAB's aktiviteter
7 - medvirke til at fremme gensidig anerkendelse af prøvningsresultater gennem opbygning af tillid, gennem udvikling af kvalitetssikring og sporbare resultater og gennem implementering af relevante standarder i EN 45000 serien, af ISO 15189 samt EN ISO/IEC 17000 serien.
8 - medvirke til at den danske akkrediteringsordning tilrettelægges og administreres på et afbalanceret niveau med hensyn til krav og vilkår overfor danske laboratorier i forhold til tilsvarende europæiske, og på længere sigt internationale ordninger
9 - medvirke til samarbejde mellem laboratorier og relevante organisationer/myndigheder
10 - varetage medlemmernes teknisk faglige interesser, herunder specielt at medvirke til fremme af samarbejdet mellem prøvningsområdet og områdets interessenter
11 - medvirke til udpegning af repræsentanter for prøvning i andre danske og internationale organisationer, fx Nordtest

§ 3. Medlemsskab

Som medlemmer af foreningen kan optages laboratorier, der udfører prøvning, analyse eller måling/kalibrering, og som har hjemsted i Danmark.
Endvidere kan andre virksomheder med tilknytning til prøvning for eksempel ISO-certificerede virksomheder optages som medlemmer efter bestyrelsens vurdering. Sådanne medlemmer har ingen stemmeret.
Medlemmerne hæfter alene med deres medlemskontingent.
Optagelse i foreningen sker efter begæring af laboratoriet og bekræftes af bestyrelsen.
Medlemsskab kan ophøre ved udmeldelse med mindst tre måneders skriftligt varsel til en 1. januar. I tilfælde af, at et medlem skader foreningens formål eller undlader at betale kontingent, kan medlemmet ekskluderes.

§ 4. Ledelse

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af 6 medlemmer, således at 3 medlemmer er på valg hvert år. Desuden vælges der hvert år 2 suppleanter.
Foreningen ledes af bestyrelsen.
Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller i formandens fravær af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 5. Generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel ved brev eller e-mail til medlemmerne og skal indeholde en dagsorden med mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Regnskab for det forløbne år
4. Budget for det kommende år - herunder fastlæggelse af kontingent
5. Indkomne forslag til dagsorden
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af to revisorer
8. Eventuelt

Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning i spørgsmål, som er optaget på dagsordenen ved dennes bekendtgørelse.
Motiverede spørgsmål, som af et eller flere medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal af bestyrelsen sættes på dagsordenen, når kravet herom er fremsat skriftligt senest 1. februar.
Generalforsamlingen træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed. Hvis der er lige mange stemmer for og imod et forslag, er forslaget ikke vedtaget.
Hvert medlem har én stemme. Stemmeafgivelse sker ved fremmøde eller fuldmagt. De fremmødte personer må kunne dokumentere at repræsentere medlemslaboratorierne. På begæring skal der foretages skriftlig afstemning.
Valg af bestyrelsesmedlemmer foregår skriftligt og af samtlige kandidater under ét, således at der på hver gyldig stemmeseddel højst kan afgives lige så mange stemmer, som der er ledige pladser i bestyrelsen, og kun én stemme på hver.
De kandidater, der har opnået flest stemmer, er valgt. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 20 % af medlemmerne ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med angivelse af dagsorden kræver dette. En sådan generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter, at bestyrelsen har modtaget henvendelsen.
Indkaldelse sker med samme varsel som for den ordinære generalforsamling.

§ 6. Bestyrelse

Bestyrelsen består af 6 personer og konstituerer sig med en formand og en næstformand.
Valgperioden for bestyrelsens medlemmer er 2 år, og der kan ske genvalg.
Bestyrelsen etablerer et sekretariat i nødvendigt omfang.

§ 7. Vedtægtsændring og opløsning

Forslag om vedtægtsændringer eller om opløsning af foreningen skal behandles på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er tilstede. Fuldmagt kan anvendes. Er dette antal ikke tilstede, kan beslutning om vedtægtsændring eller opløsning først træffes på en ny generalforsamling, indkaldt med 14 dages varsel senest 2 måneder efter den første, og uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Såfremt foreningen opløses, fordeles foreningens formue ligeligt til foreningens medlemmer på opløsningstidspunktet. Tilbagebetaling sker efter afvikling af alle forpligtelser.

§ 8. Voldgiftsbestemmelse

Såfremt der opstår uenighed mellem foreningen og et eller flere af dens medlemmer, og striden ikke kan bilægges ved forhandling, kan sagen ikke indbringes for domstolene, men skal afgøres med voldgift.
Voldgiftsretten skal bestå af to voldgiftsmænd, hvoraf hver af parterne vælger en, samt af en opmand, der vælges af voldgiftsmændene. Kan disse ikke enes om valget af opmand, udpeges denne af dommeren i den retskreds, hvor foreningen har sit hjemsted. For sagens behandling gælder reglerne i lov om voldgift.